ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง