ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง