ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำนักปลัดเทศบาล (ปลัดเทศบาล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง