ชื่อเรื่อง : จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงานบริการของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง