ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420/56/0020 และ 420/62/0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง