ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า,โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า,โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2566 จำนวน 35 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง