ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง