เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
info ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งรองนายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี

ผู้บริหาร


account_box คณะผู้บริหาร
นายประภาส โพธิตา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 081-7842753
นายนิคม อินทรโกศล
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 089-8034586
นายสมนึก เขียวปิง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 086-1924585
นายธเนศ แสนคำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 096-8184954
นายธรรม ใจตา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 054-656555 ต่อ 17