เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 673
account_box สำนักปลัด
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
น.ส.วาสนา สารขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.วาสนา สารขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศิริชัย นันทะแสง
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวอังคณา ปงเสาร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการภารโรง
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการภารโรง
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายรวิพล สุขหลอ
พนักงานดับเพลิง
นายรวิพล สุขหลอ
พนักงานดับเพลิง
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถขยะ
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสำรวจ ทิคำ
ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำรวจ ทิคำ
ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
ประจำรถขยะ
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
ประจำรถขยะ
นางรอล อินต๊ะปะแสง
คนสวน
นางรอล อินต๊ะปะแสง
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร