เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
account_box สำนักปลัด
นายสายสุมิตร มาบุญมี
ปลัดเทศบาล
E mail : wiangta@hotmail.com
โทร : 054 656555 ต่อ 13
นางสาวเอมอร กองโกย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E mail : ameon@hotmail.th.com
โทร : 093-1326491
นางกุลิสรา เหมยปัน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
E mail : fulllpp53@gmail.com
โทร : 090-4712911
นางสินิตกาญจน์ สมสุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางศิรดา ทุ่งสง
นิติกรชำนาญการ
นายพงศ์ณพัฒน์ ศิริโพธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกันยา พุทธอาสน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาววรรณพร ปราบหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พ.อ.อ.มนตรี แสนเทพ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
น.ส.กิตติกานต์ สิทธิตาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอัจฉราภรณ์ ตั้งไชยวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานสาธารณสุขฯ)
นายยงยุทธ อินทรโกศล
นักงานขับรถยนต์
นายดาว ปัญญาบุตร
นักการ
นายสุพจน์ ประเสริฐสังข์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายทองคำ เสียงใส
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายบุญทศ อ้นจันทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสนั้น วงค์นาม
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถบรรทุกขยะ
นายอนุพงษ์ ไชยชนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถบรรทุกขยะ
นางรอล อินต๊ะปะแสง
พนักงานจ้างเหมาบริการคนสวน