เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
folder คู่มือประชาชนกระบวนงานตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงต้า
insert_drive_file 1.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file 2.การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า พ.ศ.2556
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder คู่มือประชาชนกระบวนงานที่ส่วนราชการอื่นจัดทำมาตรฐานกลาง
insert_drive_file 1.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file 2.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีมีแก้ไขรายการสัญชาติ2.
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file 3.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 4.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file 5.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 6.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 7.การขอเลขที่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file 9.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file 10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร