เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder คู่มือประชาชนกระบวนงานตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงต้า
insert_drive_file 1.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file 2.การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168

folder คู่มือประชาชนกระบวนงานที่ส่วนราชการอื่นจัดทำมาตรฐานกลาง
insert_drive_file 1.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview165
insert_drive_file 2.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีมีแก้ไขรายการสัญชาติ2. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file 3.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
insert_drive_file 4.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file 5.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file 6.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file 7.การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file 8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162
insert_drive_file 9.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file 10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168