เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder คู่มือประชาชนกระบวนงานเทศบาลตำบลเวียงต้า
insert_drive_file 1.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
insert_drive_file 2.การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder คู่มือประชาชนกระบวนงานส่วนกลาง
insert_drive_file 1.การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
insert_drive_file 2.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีมีแก้ไขรายการสัญชาติ2. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file 3.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
insert_drive_file 4.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188
insert_drive_file 5.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
insert_drive_file 6.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file 7.การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
insert_drive_file 8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file 9.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file 10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196

folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file หลักเกณฑ์ขั้นตอนการบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207