เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการกระทำความผิดแก่รัฐ ของเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1