messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
แผ่นพับ การดำเนินงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1