เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
check_circle นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า *********************************** เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ที่เคารพทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 กระผม นายอำพูน ทิคำ ผู้สมัคร รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี หมายเลข 2 ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลเวียงต้า ให้เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรี เพื่อบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงต้า กระผมจะทำหน้าที่บริหารงานราชการ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมาย ระเบียบต่างๆ และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด จะทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โดยคำนึงถึงความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กำหนดไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับ หน้าที่ให้นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่ วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” บัดนี้ กระผม นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยนโยบายนี้ตั้งอยู่บนกรอบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1.1 จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่อย่างพอเพียง 1.2 จัดให้มีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค 1.3 จัดให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร เพื่อการสัญจรไป-มาอย่างสะดวก ปลอดภัย และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง 2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ 3. ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 3.1 จะดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส เยาวชน ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง เพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง 3.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบ มีขีดความสามารถทัดเทียมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ และเป็นมาตรฐาน 3.3 ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีปีใหม่สบปุง ให้มีความยั่งยืนสืบไป 3.4 ส่งเสริมและบำรุงรักษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน เช่น ประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทย 4. ด้านเศรษฐกิจ 4.1 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ของครัวเรือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การทำเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต 5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.1 ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาด และดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี 5.2 ดูแลส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา 5.3 จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจเกิดการติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงต้า 5.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป และดำเนินการพัฒนา สิ่งที่ไม่ดีให้ดียิ่งขึ้น 6. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 6.1 ส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงด้านร่างกาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ จัดให้มี รถรับ-ส่ง ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 6.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง 6.3 ส่งเสริมและปลูกฝังความรู้รักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ 6.4ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือ ส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 6.5 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพและประสบการณ์แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 7. ด้านการเมือง การบริหาร 7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้า 7.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงต้า ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 7.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและการอบรมทุกระดับ เพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม นโยบายทั้ง ๗ ด้านที่กระผมได้กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในตำบลเวียงต้า ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการ จะสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 7 ด้าน ก็ด้วยปัจจัย ที่สำคัญ คือ การมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กระผม นายอำพูน ทิคำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และประชาชนชาวตำบลเวียงต้า ที่จะแปลงนโยบายในการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง และขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงต้า ให้มีความเจริญก้าวหน้า กระผมจะดำเนินการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญ จะยึดเอาประโยชน์สุขและความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง กระผมขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินการตามโยบายที่ได้แถลงไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินการ และตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะได้ทำต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และกระผมเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่จะร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ทุกประการ เพราะเป้าประสงค์ของเราทุกคน คือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลเวียงต้าทราบ ...ขอขอบคุณ... -------------------------------