เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
check_circle นโยบายการบริหาร
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ของนายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ *************** เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพและนับถือทุกท่าน ตามที่กระผมนายประภาส โพธิตา ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลเวียงต้า ได้เลือกเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียงต้าตามที่ทราบแล้วนั้น ตามกฎหมายพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 การบริหารงานเทศบาลตำบลนั้น ก่อนการเข้ารับตำแหน่งจะต้องมีการแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยไม่มีการลงมติ กระผม จะเข้ามาบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เหมือนดังที่พี่น้องชาวตำบลเวียงต้า ได้ให้ความไว้วางใจ ผมมีนโยบายที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลเวียงต้า ได้มีความสุข และมีความเจริญ อยู่ดีกินดีไปทุก ๆ ด้าน ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามนโยบายดังต่อไปนี้ ข้อ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการกสิกรรมด้วย และดำเนินการแก้ไขปัญหาบางจุดหรือบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ข้อ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในชุมชนให้ได้รับความสะดวก และ พัฒนาถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ให้สัญจรไปมาได้สะดวกสามารถนำพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้สะดวกขึ้น พัฒนาให้มีไฟส่องสว่างในชุมชนทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง ข้อ 3 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ทั้งชายและหญิงให้มีโอกาสในการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายในเวลาต่าง ๆ ตามความถนัดของคนในชุมชน พัฒนาสนามกีฬาในชุมชนให้สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้มีความพร้อมสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เป็นจุดเด่นของตำบลเวียงต้า ข้อ 4 พัฒนาด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 5 พัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมและด้านพระพุทธศาสนา โดยการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่บรรพบุรุษให้สืบทอดจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ต่าง ๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้เป็นที่เจริญศรัทธาแก่บุคคลทั่วไป ข้อ 6 พัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน โดยการส่งเสริมอาชีพหลังการเพาะปลูก การจัดหาตลาดรับซื้อพืชผลทางการเกษตรโดยทำข้อตกลงกับส่วนราชการ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อ 7 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิดในชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศทางธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดมลพิษ เช่น หมอกควัน ไฟป่า และขยะ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ข้อ 8 พัฒนาด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อิงอาศัยธรรมชาติ กินอยู่อย่างปลอดภัย มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เบิกบานแจ่มใส ควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่ติดต่อโดยร่วมมือกับองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อสม. เป็นต้น ข้อ 9 พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ให้ถูกต้องตามระบบราชการ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ ข้อ 10 รับฟังปัญหาจากประชาชนในตำบลเวียงต้า นำมาประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานบริหารเพื่อประมวลผลตามระดับความรุนแรง หรือจำเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ เหล่านั้นให้ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ นโยบายทั้ง 10 ข้อข้างต้น กระผมและทีมงานบริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้ร่วมกันดำเนินงานโดยทำเป็นแผนงาน และส่งสู่การปฏิบัติเป็นโครงการหรือกิจกรรมในกรอบเวลาและงบประมาณที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะใช้เวลาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือข้อจำกัด ที่แตกต่างกัน การบริหารจัดการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องชาวตำบลเวียงต้า เป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ ที่จะได้ร่วมมือกันกับชาวตำบลเวียงต้าอย่างจริงจัง และจริงใจ ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ผมปรารถนาให้มีบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรที่ดีต่อกันซึ่งเหมือนเป็นพี่น้อง และครอบครัวใหญ่ ภายใต้กรอบเวลา 4 ปี นี้ ผมหวังว่า ทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ถนัดของตนเองแล้วคงจะต้องอาศัยความมีน้ำใจและแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อการทำงาน ที่สำคัญนั้นอยากให้มองถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ตามที่เขาเหล่านั้นได้ให้ความไว้วางใจ ท้ายนี้ ผมใคร่ขอขอบคุณท่านที่จะได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตำบลเวียงต้าของเราให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชุมชนอื่นๆ มีสิ่งใดจะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ กระผมและคณะยินดีรับฟังและจะได้นำไปพินิจพิจารณากับผู้ที่เกี่ยวข้องให้สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องชาวตำบลเวียงต้าทุกท่าน และผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณและความปรารถนาดีถึงทุกท่านด้วยความจริงใจ และจะทำหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล ตำบลเวียงต้าให้เต็มความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเต็มที่ตามนโยบายข้างต้นขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สวัสดีครับ