เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน
รายละเอียด : เทศบาลตำบลเวียงต้า โดยนายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า นำพนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนที่เป็นนักเล่าเรื่อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์เรื่องราวเพื่อการท่องเที่ยวการเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน” ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชุมชุม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ และฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ผู้นำการสร้างสรรค์เรื่องราว การเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน” ณ โกมลผ้าโบราณ สถานรถไฟบ้านปิน วัดสะแล่ง บ้านริมลองโฮมสเตย์ หอศาสตราแสนเมืองฮอม และวัดนาตุ้ม ในการอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน
ผู้โพส : admin