messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
check_circle ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎร
ความรู้เรื่องงานทะเบียนราษฎร
“ เจ้าบ้าน ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านหลังนั้น ซึ่งการครอบครองนี้อาจจะครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นๆก็ตาม กรณีที่ไม่ปรากฏเจ้าบ้าน หรือเจ้าบ้านไม่อยู่ ตาย สูญหาย สาบสูญ หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจการได้ให้ถือว่าผู้มีหน้าที่ดูแลบ้านในขณะนั้นเป็นเจ้าบ้าน “ ผู้อยู่ในบ้าน ” หมายความว่า ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน “ ผู้มีส่วนได้เสีย ” หมายถึง เจ้าบ้าน , ผู้มีชื่อและรายการปรากฏในเอกสารที่จะขอตรวจ คัด และรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร , บุคคล หรือนิติบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเอกสารการทะเบียนราษฎร “ ทะเบียนบ้าน ” คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน(เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร “ ทะเบียนบ้านชั่วคราว ” คือ ทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนออกให้บ้านที่ปลูกสร้างในที่สาธารณะ หรือโดยบุกรุกป่าสงวน หรือไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ จะได้รับการแก้ไขเป็น ทะเบียนบ้านชั่วคราวให้เป็นทะเบียนบ้านปกติทำได้หลังจากได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ครบถ้วน เจ้าของกรรมสิทธิ์กับเจ้าบ้านต่างกันอย่างไร ประชาชนบางรายอาจเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของเจ้าบ้าน โดยมีความเข้าใจว่าเจ้าบ้าน หมายถึง เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าบ้านตามความหมายของงานทะเบียนราษฎร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้ง และดำเนินการเกี่ยวกับบ้านหลังที่ตนเป็นเจ้าบ้าน ได้แก่ การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายออก หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎร เจ้าบ้านอาจจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ได้ โดยเจ้าบ้านอาจเป็นผู้เช่าบ้านหลังที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนั้น ฯลฯ การจะดูว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สามารถดูจากหลักฐานการได้มาของกรรมสิทธิ์ นั้น เช่น หนังสือสัญญาซื้อขาย พินัยกรรม หรือคำสั่งศาล เป็นต้น หน้าที่ของเจ้าบ้าน พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ กำหนดให้เจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน หากไม่แจ้งถือว่ามีความผิด และมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ในเรื่องต่อไปนี้ 1. มีคนเกิดในบ้าน โดยไม่แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเกิด 2. มีคนตายในบ้าน โดยไม่แจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่บุคคลนั้นตาย หรือเวลาที่พบศพ 3. มีคนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน โดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเข้าอยู่ในบ้าน 4. มีคนย้ายออกจากบ้าน โดยไม่แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกจากบ้าน 5. ไม่แจ้งขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จ 6. ไม่แจ้งรื้อถอนบ้านต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อบ้านเสร็จ โดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ในที่ดินนั้นอีกต่อไป หรือรื้อเพื่อไปปลูกบ้าน ที่ดินอื่น การมอบหมาย หรือการมอบอำนาจ กรณีบุคคลที่มีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านมีหน้าที่ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับบ้านหลังที่ตนมีชื่อและรายการบุคคลเป็นเจ้าบ้าน ได้แก่ การแจ้งเกิด แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ ฯลฯ ไม่สามารถดำเนินการตามหน้าที่เกี่ยวกับบ้านหลังที่ตนเป็นเจ้าบ้านได้ สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนเจ้าบ้านได้ ดังนี้ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดงกรณีได้มีการมอบหมาย หรือการมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน 1.หนังสือมอบหมาย หรือหนังสือมอบอำนาจของเจ้าบ้าน ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ว่ามอบหมายให้ใครทำอะไร ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาของผู้มอบหมาย ,ผู้รับมอบหมายและพยาน ฉบับจริงให้ครบถ้วนทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านปละบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบหมาย หรือมอบอำนาจ ,ผู้รับมอบหมาย หรือมอบอำนาจ, พยาน (รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร และลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ) จำนวน 1 ชุด 3.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน , ผู้รับมอบหมาย หรือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน พยาน (รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร และลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ) จำนวน 1 ชุด ข้อแนะนำการติดต่องานทะเบียนราษฎร 1.เอกสารทุกฉบับให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อนายทะเบียน 2. ถ่ายสำเนาเอกสารจากต้นฉบับจริงให้เรียบร้อย เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ 3.กรณีรับมอบอำนาจ/มอบหมาย ให้ตรวจสอบ กรอกข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน รวมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาของผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้อครบถ้วนทุกฉบับ